Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij GeerT bv

1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Geert bv, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0741.509.273 met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0741.509.273 (hierna genaamd “GeerT bv”) en haar klant (hierna de “Klant”), met expliciete uitsluiting van de voorwaarden van de Klant.. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden worden door Geert bv alleen aanvaard wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Geert bv bevestigd en ondertekend worden door één van de zaakvoerders voor aanvang van de betrokken diensten.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal door de partijen worden vervangen door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.4 De niet-toepassing door Geert bv van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Offertes voor advies en in company opleidingen van Geert bv zijn 3 maanden geldig na datum van opmaak. Binnen deze tijdspanne kan de Klant de opdracht bevestigen door de offerte te ondertekenen voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’ en deze binnen voormelde tijdspanne terug te sturen naar GeerT bv.

3. Verplichtingen Klant

3.1 Naast de verplichtingen opgenomen in de offerte of enige andere schriftelijke overeenkomst, zal de Klant steeds het nodige materiaal (zoals onder meer, indien van toepassing, de nodige voertuigen)en een lokaal ter beschikking stellen aan Geert bv . Het ter beschikking gestelde materiaal dient schadevrij te zijn en te voldoen aan alle wettelijke normen.

3.2 De Klant bevestigt dat Geert bv bij een opleiding nooit zelf de ter beschikking gestelde voertuigen van de Klant zal besturen. De Klant zal in geval van ongeval met schade aan (een aangestelde of werknemer van) Geert bv steeds vrijwaren voor enige schade in dit verband.

3.3 De door de Klant ter beschikking gestelde lokalen dienen te voldoen aan de vereisten gesteld door bevoegde overheden waaronder niet limitatief: voldoende ruim zijn in functie van het aantal deelnemer; afzonderlijk lokaal waar de opleiding niet gestoord kan worden en dit op straffe van niet-erkenning van de opleiding

3.4 De Klant zal de richtlijnen van de bevoegde overheden waaraan een erkende opleiding dient te voldoen, respecteren. In dat opzicht dient de klant oa niet limitatief, de uren van de opleiding te respecteren. Het niet-respecteren leidt tot het niet ontvangen van het getuigschrift.

3.5 Geert bv is niet aansprakelijk voor de keuze van de opleiding van de Klant. De Klant is als enige hiervoor aansprakelijk. De Klant dient zich zelf te vergewissen (i) welke opleidingen hij dient te volgen (ii) dat hij beschikt over de vooropgestelde basiskwalificaties om de opleiding te kunnen volgen.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief (21%) BTW

5. Betaling

5.1 De Klant dient de totale (kostprijs van de opleiding te betalen uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de opleiding. Bij gebreke aan tijdige betaling, behoudt Geert bv zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan.

5.2 Niettegenstaande het voorgaande, zijn de facturen van Geert bv met betrekking tot de opdrachten in het kader van audits betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen de factuurdatum opgegeven in de factuur. Deze bepaling geldt enkel voor auditopdrachten.

5.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan de rentevoet van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake bestrijding betalingsachterstand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van Geert bv om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Geert bv zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5.5 Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht(8) dagen na factuurdatum. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

6. Overmacht

6.1 Geert bv is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door Geert bv geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Geert bv , zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzienbaar. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : staking of lock-out, brand, overstroming, zieke of onbeschikbaarheid van de. betrokken lesgever/dienstverlener of gewijzigde wetgeving en van de bevoegde overheden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.. Daarenboven is Geert bv niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige uitvoering verband houdt met gewijzigde economische , wettelijke en andere omstandigheden die Geert bv op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt (met inbegrip van, zonder beperkend te willen zijn, enige schrapping of wijziging van een module door het FOD Mobiliteit).

6.2 Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst van Geert bven de Klant ontbonden. In dat geval is Geert bv slechts gehouden tot vergoeding c.q; creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs onder teruggave door de Klant van reeds overgemaakte documentatie. De Klant kan geen aanspraak maken op enige andere vergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud en –rechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Geert bv geproduceerde en overgemaakte informatie, studies, documentatie en ontwerpen (met inbegrip van, zonder beperking foto’s, syllabussen, folders, werkfiches, PowerPoint presentaties, logo’s,…) zijn en blijven haar exclusieve eigendom. Het overmaken van enige documentatie kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, vermenigvuldiging of openbaring aan derden van deze documentatie, tenzij Geert bvdaarvoor haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

7.2 Indien de Klant vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Geert bv of indien een derde enige aanspraak jegens de Klant maakt in verband met die intellectuele eigendomsrechten, zal de Klant Geert bvdaarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Klant zal in alle redelijkheid medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.

8. Ontbinding-annulering

8.1 Geert bv heeft het recht om de overeenkomst met de Klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen : (i) indien de Klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7)kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of bij gerechtelijke reorganisatie indien de Klant zijn wanprestatie niet ongedaan heeft gemaakt binnen de 15 dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (vi) indien Geert bv goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen wegens Geert bv wel zal nakomen (vii) indien de klant werkt dan wel op andere wijze gelieerd is aan een concurrerende opleidingsinstelling.

In geval van ontbinding behoudt Geert bv zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Geert bv heeft geleden en worden alle vorderingen van Geert bv op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

8.2 Elke annulering van een opdracht/inschrijving door de Klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Geert bv .

8.3 Bij annulering van de in company opdracht door de Klant vanaf 4 weken tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) is de Klant aan Geert bv steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs van de betrokken opdracht. Indien de Klant binnen de 14 dagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) annuleert, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de totale prijs van de betrokken opdracht.

8.4 De annulering van een deelname aan een open opleiding kan kostenloos tot 15 kalenderdagen voor de opleidingsdatum. Bij annulering van een deelname aan een open opleiding vanaf 14 kalenderdagen tot 7 kalenderdagen, blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd; bij annulering vanaf 6 kalenderdagen voor de opleiding, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

8.5 Inschrijving voor open opleiding verplaatsen naar een andere datum kan eenmalig kostenloos en dit tot 7 kalenderdagen voor de opleiding. Voor elke bijkomende verplaatsing is een administratieve kost van 50 € excl BTW verschuldigd.

8.6 Vervanging door een collega is steeds mogelijk.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Geert bvis enkel aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog of deze van haar aangestelde of werknemers.. . Geert bvis nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, advocaatkosten en schade aan derden.

9.2 Ingeval Geert bv de aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Geert bvb eperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van GeerT bv in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

10. Herziening voorwaarden

Geert bv behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Klant de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

11.1 Deze Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

11.2 Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht voor de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Geert bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

2.10 Indien bepaalde informatie of bestanddelen van de Gegevens die werden verschaft door de Gebruikers van het Platform niet langer toegankelijk zijn, gewist worden, gewijzigd worden of onvolledig of onnauwkeurig blijken;

2.11 Indien hyperlinks die zich op het Platform bevinden en die verbinding geven met andere websites niet of niet langer actief zijn, of, behalve in het geval van bedrog of zware fout, die toegang verschaffen tot illegale of choquerende informatie;

2.12 in het geval dat instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de Gebruikers van het Platform tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of van de site zijn gehaald;

2.13 voor mogelijke virussen die ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, het Platform schade zouden kunnen toebrengen

Contactgegevens

GeerT bv

Vijverstraat 3

8450 Bredene

info@geert-frans.be